D A B O O K E R

Loading...

Общи условия

Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията при използване на услугите, предлагани чрез интернет страницата www.business-bookin.com (за краткост „Сайта”), както и чрез всички свързани с Онлайн услугата BusinessBookin Интернет-базирани системи и мобилни приложения (за краткост „BusinessBookin“ и/или „Платформа“), собственост на дружество „Ентро Солюшънс” EООД с ЕИК 202541426 (за краткост „Дружество“), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1111, район Слатина, ул. Кочани, 5, ет.1, с електронен адрес за кореспонденция: [email protected] и телефон за връзка: +359 883 505602.

I. ПРЕДМЕТ И СТРАНИ

1. BusinessBookin е Платформа, състояща се от уеб приложение за Онлайн услугата BusinessBookin, съдържаща информация за специалист и/или компания в сферата на услугите (за краткост “Клиент”), достъпна чрез интеграция в уеб страница на Клиента или поддомейн в платформата (subdomain.business-bookin.com), свързан с акаунта на Клиента в Сайта, която предоставя възможност на всеки регистриран Потребител (Краен потребител) да уговори среща, запази час за посещение, участва в събитие, проведе онлайн консултация или друго подобно.

2. Чрез BusinessBookin не се предоставят самите услуги, уговорени между Клиента и неговите Потребители (Крайни потребители), и не се извършват дейности по смисъла на съответните закони и нормативни актове, регулиращи дейността на дадения Клиент, който отговаря самостоятелно за необходимото му за осъществяване на съответната дейност (в т.ч. лиценз, регистрация, квалификация и други) и публикуваните от него предложения, продукти и услуги, техните условия, продажба, доставка и качество.

4. Предмет на настоящите Общи условия са услугите, предлагани чрез Сайта, които са предварително определени по своя вид и характеристики, и които се предоставят при спазване на настоящите условия.

(1) Сайтът предоставя безплатно информация за Платформата и Онлайн услугата BusinessBookin, като дава възможност за избор и закупуване на абонаментен план за услугата по електронен път.

(2) Онлайн услугата BusinessBookin представлява софтуер като услуга (SaaS), достъпна през Интернет и/или през VPN (виртуална частна мрежа), предлагана на принципа “такaва, каквато е” и предоставяна посредством Платформата, за което Клиентът заплаща ежемесечно възнаграждение, платимо в размер и срокове, определени в избрания от Клиента абонаментен план по силата на сключен Договор за абонамент.

5. По хипотезата на чл.4 от Закона за защита на потребителите, чрез настоящите Общи условия като Клиент ви се предоставя подходяща информация за използването на Сайта и горепосочения софтуер, позволяваща ви да направите своя избор дали да приемете Общите условия. Приемайки настоящите Общи условия като Клиент на Сайта и/или Онлайн услугата BusinessBookin, вие приемате всички правила и условия, регламентирани в този документ и в Договора за абонамент. Ако Вие като потребител не сте съгласни да бъдете обвързани с всички тези Общи условия, моля преустановете използването на Сайта и Онлайн услугата BusinessBookin.